Skip to main content

Persondata og privatlivspolitik – KUNDER

Indledning

Persondata og privatlivspolitik beskriver, hvordan Bandagist Centret behandler personoplysninger. Bandagist Centret respekterer den enkeltes ret til at få sine data behandlet på lovlig vis, og vores databehandling vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og følge vores vision om at levere ydelser af den højeste kvalitet.

Organisation

Det er Bandagist Centrets daglige ledelse som har ansvaret for de til enhver tid gældende generelle og lokale sikkerhedsbestemmelser/-retningslinjer vedrørende organisatoriske forhold, fysisk sikring, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger, fastsættelse af instrukser, som fastlægger ansvaret for og beskriver behandling og destruktion af ind- og uddatamateriale, anvendelse af it-udstyr samt retningslinjer for tilsynet med overholdelse af sikkerhedsretningslinjerne.

Bandagist Centrets daglige ledelse sørger for fornøden instruktion vedrørende retningslinjer og procedurer omkring IT-sikkerhed til de ansatte, som behandler personoplysninger.

Bandagist Centrets daglige ledelse består af den adm. direktør samt afdelingsledere og den IT-Ansvarlige.

Dataansvarlig

BandagistsCentret A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger som vi har modtaget om dig. Kontaktoplysninger:

Bandagist Centret A/S
Torsøvej 1A,
8420 Risskov
CVR nr. 13016844
Telefon 87 42 51 00
Mail: bc@bandagist.nu

 

Kategorier af oplysninger, der behandles

For at kunne kontakte og identificere dig, behandler vi en række personoplysninger om dig:

Almindelige persondata:

 • Navn
 • Adresse
 • nr.
 • E-mail

Særligt regulerede personoplysninger:

 • CPR-nummer

Følsomme persondata:

 • Helbredsoplysninger

Formål

Formål med behandlingen af persondata er at kunne yde dig den bedst mulige behandling. I forbindelse med fremstilling og levering af kropsbårne hjælpemidler, har Bandagist Centret behov for at kende til dine helbredsoplysninger for at kunne fremstille og tilpasse det bedst mulige hjælpemiddel til at afhjælpe din funktionsnedsættelse.

Dine persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til: “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”.

Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb. Oplysninger må kun indhentes / videregives i det omfang, det er nødvendigt. Personalet vil derfor altid vurdere relevansen af oplysninger, der videregives.

Vi behandler personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse og behandling af kunden
 • Udarbejdelse af ansøgning
 • Kommunikation med bevilgende myndigheder
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger og sygehuse
 • Afregningsformål/fakturering
 • Overholde vores forpligtelse i henhold til gældende lovgivning, herunder relevant sundhedsretlig lovgivning, herunder journalføringspligten.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Man er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til Bandagist Centret. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge eller behandle (fremstille hjælpemiddel til) dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller henvisende læge. Det kan f.eks. være røntgenbilleder, henvisninger og journaludskrifter. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

Lovgrundlag

De følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra (c).

Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Autorisationsloven, Bekendtgørelsen om sundhedspersoners journaler (Journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10 samt Sundhedslovens kap. 9.

Behandlingen af personoplysninger er endvidere en forudsætning for, at Bandagist Centret kan opfylde sine kontraktmæssige forpligtelser i forhold til den offentlige myndighed, der bevilger hjælpemidler, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra (c).

Videregivelse af personoplysninger

Der videregives personoplysninger som led i behandling af dig til:

 • Sygehuse
 • Kommuner
 • Jobcenter
 • Forsikringsselskaber
 • Andet sundhedsfaglig personale, som led i behandlingen af kunden
 • Samarbejdspartnere

Hvis hjælpemidlet er bevilget af en offentlig myndighed, er vi forpligtet til at videregive en række almindelige personoplysninger til den bevilgende myndighed, f.eks. navn, adresse, telefonnummer mm.

CPR-nummer videregives som led i den løbende kommunikation om behandling med sundhedspersoner (herunder speciallæger, praktiserende læger og fysioterapeuter) og offentlige myndigheder.

Der videregives følsomme personoplysninger til sundhedspersoner (herunder speciallæger, praktiserende læger og fysioterapeuter) og offentlige myndigheder i forbindelse med din behandling.

I forbindelse med fremstillingen af hjælpemiddel videregives desuden følsomme personoplysninger i form af diverse opmålingsdata til vores samarbejdspartnere.

Der foretages følgende videregivelse af oplysninger, som kræver samtykke fra dig:

 • Fremsendelse af ansøgning til bevilgende myndighed
 • Henvendelse til kundens læge eller andet sundhedsfagligt personale

Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Sundhedsloven.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du vælger at trække samtykket tilbage, påvirker det ikke lovligheden af Bandagist Centrets behandling af dine personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer persondata, herunder målskema på hjælpemidlet og helbredsoplysninger, så længe vi har et begrundet behov for at opbevare disse oplysninger. Det er vigtigt for klinikeren at have kendskab til din historik og evt. sygehistorie, for at kunne behandle dig bedst muligt.

I henhold til Jounalføringspligten opbevares journaloplysninger i min. 5 kalenderår efter seneste tilførsel til journalen.

I henhold til regnskabslovningen opbevares bevillingsoplysninger, som danner grundlag for fakturaen, samt fakturaoplysninger min. 5 kalenderår plus løbende år fra faktureringsdato.

I henhold til Det medicinske Direktiv skal oplysninger (herunder patienterklæring, målskema, produktspecifikke oplysninger samt sagsoplysninger) om fremstilling af specialfremstillede kropsbårne hjælpemidler, opbevares i min. 10 kalenderår efter seneste tilførsel af oplysninger. Opbevaringen skal ske for at sikre bl.a. sporbarhed ved f.eks. fejl på produktet, der kan forvolde brugeren skade.

Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

Oplysninger om dig bliver ajourført i Portalen, når du henvender sig til Bandagist Centret.

Ansvarlig for ajourføring er medarbejdere med daglig kundekontakt, primært klinikere samt medarbejdere i kundecentret.

Kundens rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Såfremt du ikke ønsker, at Bandagist Centret skal behandle dine personoplysninger eller ønsker, at vi skal begrænse behandlingen, kan anmodningen sendes til ovennævnte mail.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.